Artikel 1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Onder opdrachtnemer wordt verstaan de VOF e-echtscheiding, KVK nummer 56227078.

1.2 Genoemde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De dienstverlening heeft betrekking op het begeleiden van de opdrachtgever door de opdrachtnemer gedurende het scheidingsproces.

2.2 De algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

2.3 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 3. Aanvang, beëindiging en opzegging

3.1 De dienstverlening vangt aan na betaling.

3.2 De dienstverlening eindigt in ieder geval twee maanden na: inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, de officiële beëindiging van het geregistreerd partnerschap of na ondertekening van het convenant bij beëindiging samenleving, tenzij partijen een andere datum overeenkomen.

3.3 De dienstverlening kan tussentijds worden opgezegd na grove nalatigheid van de opdrachtgever of opdrachtnemer en wel in deze gevallen door respectievelijk de opdrachtnemer of opdrachtgever. Opzegging kan pas plaatsvinden wanneer de partij die wil opzeggen, de ander eerst in gebreke heeft gesteld en in de gelegenheid heeft gesteld de nalatigheid te herstellen.

3.4 Opzegging van de dienstverlening door opdrachtgever veroorzaakt door andere dan hierboven genoemde redenen betekent geen restitutie van gelden voor reeds geleverde of gefactureerde diensten.

Artikel 4. Dienstverlening

Opdrachtnemer draagt zorg voor de begeleiding van het scheidingsproces van opdrachtgever. Afhankelijk van de ingekochte dienstverlening worden de volgende activiteiten uitgevoerd: het voeren van een online bemiddelingsgesprek, het opstellen van een convenant en het opstellen van een ouderschapsplan, uitvoeren alimentatieberekening, het uitvoeren van een webinar en tekenservice en het begeleiden van de gehele procedure.

Artikel 5. Betaling

Facturering van de begeleiding vindt plaats onmiddellijk na de betaling van de dienstverlening door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

6.1 De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich eveneens alle relevante informatie rondom de scheiding inzichtelijk te maken voor de opdrachtnemer met als doel het scheidingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 7. Eigen verantwoordelijkheid Opdrachtnemer werkt op basis van aangeleverde informatie van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief aanleveren van informatie en gemaakte afspraken door opdrachtgever. Eind verantwoordelijkheid van de aangeleverde informatie en gegevens afspraken en gegevens ligt bij opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van daden of nalatigheden van de opdrachtgever.

8.3 In elk geval beperkt opdrachtnemer haar aansprakelijkheid jegens opdrachtgever tot maximaal het factuurbedrag in verband met de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.

8.4 Ongeacht het voorgaande is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomende gevallen zal worden uitbetaald krachtens de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8.5. Alle aanspraken vervallen uiterlijk 3 maanden nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Cliënt.

Artikel 9. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende dienstverleningsovereenkomst – ook voor zover deze uitsluitend door één der partijen als zodanig worden beschouwd – zullen, indien noodzakelijk, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende dienstverleningsovereenkomst is Nederlands recht en Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.